» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Witamy na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator
w Zduńskiej Woli

Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje dotyczące aktualnej działalności Spółdzielni, bieżące komunikaty i informacje związane z administracją budynków. Strona ma charakter rozwojowy, więc zapraszamy Państwa do częstego korzystania z naszego serwisu.


Przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


ogłasza przetarg na remont klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg na remont klatek schodowych ( malowanie , tynk mozaikowy ) w zasobach Spółdzielni. Specyfikacje można odebrać w biurowcu Spółdzielni przy ul. Osmolińskiej 6 pokój nr 8 telefon 043 823 43 62. Termin składania ofert przetargowych do dnia 10.10.2019 r. do godziny 10,00 w sekretariacie Spółdzielni ul. Łaska 46. Otwarcie ofert nastąpi w/w dniu o godzinie 10 15 w Sali nr 5 Domu Kultury „Lokator” ul. Łaska 46 w Zduńskiej Woli.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel. 43 823-26-17, tel/fax 43 823-36-18


ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zduńskiej Woli przy ul. H. Wieniawskiego 10 na os. „Południe” (w pobliżu bloków przy ul. H. Wieniawskiego 6 i 8).

Nieruchomość określona jest jako działka nr ewid. 198/2 (obr. 12) o powierzchni 5.619 m2.

Prawo własności tego terenu na rzecz Spółdzielni wpisane jest w księdze wieczystej Kw nr SR1Z/00017536/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli. Nieruchomość wolna jest od obciążeń hipotecznych. Nieruchomość stanowi część obszaru, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Teren nieruchomości przeznaczony był pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Na działce tej projektowana była budowa przez Sp-nię 3 budynków wielorodzinnych. Zostały wykonane fundamenty 1 bloku. Budowa została przerwana, a fundamenty zostały przykryte warstwą ziemi.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni „www.smlokator.pl”

Cena wywoławcza wynosi 827.000,00 zł „netto”. Do ustalonej w wyniku licytacji ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłynięcie wadium w wys. 82.700,00 zł na konto Sp-ni nr 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001 w Banku Spółdzielczym w Poddębicach do dnia 23.09.2019 r.

Licytacja odbędzie się w dniu 24.09.2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 5 Domu Kultury „Lokator” przy ul. Łaskiej 46.

Wygrywającemu przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na ich konta po wpłacie ceny nabycia przez wygrywającego przetarg, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia przetargu.

Warunkiem zawarcia umowy z wygrywającym przetarg jest wpłata ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Odmowa zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub niewpłacenie przez niego ceny nabycia w powyższym terminie spowoduje utratę jego wadium na rzecz Sp-ni.

Wygrywający przetarg ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy oraz wszelkie inne koszty i zobowiązania publicznoprawne związane z zawarciem umowy, w tym koszty uzyskania niezbędnych dokumentów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia oraz zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny, jak również odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Sp-ni przy ul. Osmolińskiej 6 tel. 43 823-50-68, 824-74-56, e-mail: lokator7@poczta.onet.pl.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO


Jesteś 880223 osobą na tej stronie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokator
ul. Łaska 46, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823-26-17, fax. (43) 823 36 18