» Administracja I Osiedle Łaska I II


» Administracja I Osiedle Osmolin A


» Administracja I Osiedle Osmolin B


» Administracja II Osiedle Zachód A


» Administracja II Osiedle Zachód B


» Administracja III Osiedle Zachód C


» Administracja IV Osiedle Południe


Otrzymuj powiadomienia SMS

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o awariach, informacjach dotyczących Twojego osiedla/nieruchomości, podaj imię nazwisko, adres zamieszkania i swój numer telefonu komórkowego wg poniższego wzoru.


Przetargi
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie następujących robót remontowych

 1. Ułożenie powłok hydroizolacyjnych na dachach 12 budynków - wadium 20.000,00 zł
 2. Roboty ogólnobudowlane: - wadium 10.000,00 zł
  • remont wylewek balkonowych i remont elewacji balkonowych – 56 szt. w 19 budynkach
  • budowa ścianek osłonowych przed wejściami do klatek schodowych oraz ułożenie płytek ceramicznych lub tynku żywicznego na elewacji przed wejściami do klatek w 7 budynkach,
  • ułożenie tynku żywicznego przed wejściami do klatek schodowych w 4 budynkach,
  • remont wiatrołapów i położenie tynku mozaikowego żywicznego w 1 budynku,
  • remont posadzek piwnic o powierzchni 320 m2 w 1 budynku,
  • poprawienie docieplenia elewacji nad oknem w 2 mieszkaniach w 2 budynkach,
  • wymiana 15 szt. drzwi do pralni i suszarni w 2 budynkach,
  • montaż rynien i rur spustowych na daszkach przy wejściach do klatek schodowych w 2 budynkach,
  • wykonanie częściowej izolacji fundamentów czterech ścian w 4 budynkach,
  • odnowienie elewacji 2 ścian szczytowych w 2 budynkach,
  • ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych na podestach parterów w czterech klatkach schodowych w 1 budynku.
  • drobne prace ogólnobudowlane, których zakres wynikać będzie z bieżących potrzeb.
 3. Montaż okładzin poręczowych w 8 klatkach schodowych w 1 budynku - wadium 1.500,00 zł
  • W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, opracowanych oddzielnie dla każdego rodzaju robót oraz dokonają wniesienia wadium na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Poddębicach nr 67 9263 0000 0900 0013 2009 0001 w terminie składania ofert. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą robót. Wadium przepada w przypadku odmowy podpisania umowy, odmowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót, zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta, oferent przedstawił nieprawdziwe dane.
  • Specyfikacje dostępne są na stronie internetowej www.smlokator.pl
  • Oferty, dla każdego rodzaju robót odrębnie, powinny zawierać dane wymienione w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z opisem rodzaju robót na kopercie, w sekretariacie Spółdzielni, ul. Łaska 46, w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00. Z uwagi na epidemię COVID-19 Sp-nia nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
  • O wynikach przetargu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji z oferentami lub uznania, bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat przetargu udziela Dział Techniczny Spółdzielni, ul. Osmolińska 6, tel. 43 823 50 68, tel./fax 43 824 74 57.

Ogłoszenie - przedłużenie terminu składania ofert na powłoki hydroizolacyjne.PDF
Siwz.pdf
SIWZ dachy.PDF
SIWZ Zielona 59.PDF


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”
w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46
tel./ fax. /0 43/ 823-26-17, 823-50-68


Zapytanie ofertowe o cenę wymiany i montażu zestawów hydroforowych.
Hydrofor zapytanie.pdf

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO